REGULAMIN PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH "PRO ELECTRIC GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1. Pojęcia ogólne i zakres stosowania

Firma - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "PRO ELECTRIC GROUP" (zwana dalej "FASTER") szanuje prawa dotyczące danych osobowych osób, których dane dotyczą, które otrzymuje w ramach swojej działalności i dąży do ich ochrony.


Rozporządzenie to określa sposoby gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych, które obejmują (między innymi) dane o:

 • odwiedzających strony internetowe i inne zasoby internetowe firmy FASTER (dalej - "Strona");

 • osoby fizyczne i prawne, z którymi FASTER współpracował w ramach swojej działalności (kontrahenci, nabywcy i dostawcy towarów i usług);

 • wszelkich innych osób trzecich, w ramach interakcji, komunikacji, współpracy, z którymi FASTER uzyskał lub mógł uzyskać dostęp do danych osobowych takich osób trzecich.


Niniejsze rozporządzenie wiąże osobę upoważnioną (zgodnie z definicją poniżej) oraz pracowników/przedstawicieli FASTER, którzy bezpośrednio przetwarzają i/lub mają dostęp do danych osobowych w związku z wykonywaniem swoich obowiązków.


W niniejszym rozporządzeniu następujące terminy są używane w następującym znaczeniu:

 • baza danych osobowych - nazwany zbiór uporządkowanych danych osobowych w formie elektronicznej i/lub w postaci zbiorów danych osobowych;

 • osoba upoważniona - wyznaczona osoba spośród pracowników/przedstawicieli i/lub partnerów FASTER, która organizuje prace związane z ochroną danych osobowych podczas ich zbierania i przetwarzania;

 • właściciel bazy danych osobowych - FASTER, który za zgodą osoby, której dane osobowe dotyczą, otrzymuje prawo do przetwarzania tych danych, który zatwierdza cel przetwarzania danych osobowych w tej bazie, ustala skład tych danych i procedury ich przetwarzania, chyba że ustawa stanowi inaczej (jak to pojęcie zostało zdefiniowane poniżej);

 • podmiot danych osobowych (dalej "Podmiot") - każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez FASTER zgodnie z jego celami oraz celami przetwarzania określonymi w niniejszym rozporządzeniu;

 • ogólnodostępne źródła danych osobowych - spisy, książki adresowe, rejestry, listy, katalogi, bazy danych, inne usystematyzowane zbiory jawnych informacji zawierających dane osobowe umieszczone i opublikowane za wiedzą Podmiotu (zgodnie z definicją tego pojęcia poniżej);

 • Prawo - Ustawa Ukrainy "O ochronie danych osobowych" nr 2297-VI z dnia 01 czerwca 2010 roku (z późniejszymi zmianami);

 • zgoda podmiotu danych osobowych - dobrowolne wyrażenie przez osobę fizyczną (z zastrzeżeniem jej świadomości) woli udzielenia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych zgodnie ze sformułowanym celem ich przetwarzania, wyrażone na piśmie lub w formie pozwalającej stwierdzić, że zgoda została udzielona;

 • przetwarzanie danych osobowych - jakiekolwiek działanie lub zespół działań wykonywanych w całości lub w części w systemie informatycznym (zautomatyzowanym) danych osobowych związanych z gromadzeniem, rejestracją, gromadzeniem, przechowywaniem, dostosowywaniem, modyfikowaniem, aktualizowaniem, wykorzystywaniem i rozpowszechnianiem (dystrybucją, sprzedażą, transferem), depersonalizacją, usuwaniem informacji o Podmiotach;

 • dane osobowe - dane, które osobiście identyfikują Podmiot, zarówno osobno, jak i w połączeniu z innymi informacjami dostępnymi dla FASTER, w tym z publicznie dostępnych źródeł danych osobowych;

 • administrator danych osobowych - osoba fizyczna lub prawna, która została upoważniona przez właściciela danych osobowych lub z mocy prawa do przetwarzania tych danych w imieniu właściciela 2. Niniejszy dokument definiuje kto jest administratorem danych i podmiotem przetwarzającym dane na podstawie niniejszej polityki oraz w jaki sposób osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z FASTER;

2. Niniejszy dokument definiuje

 • kto jest administratorem danych i podmiotem przetwarzającym dane na podstawie niniejszej polityki oraz w jaki sposób osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z FASTER;

 • cel zbierania i przetwarzania przez FASTER danych osobowych Podmiotu;

 • sposoby pozyskiwania danych osobowych Podmiotu przez FASTER;

 • sposoby wykorzystania danych osobowych Podmiotu przez FASTER;

 • okresy przechowywania w systemie FASTER danych osobowych Podmiotu;

 • sposoby przekazywania FASTER danych osobowych Podmiotu do podmiotów trzecich;

 • prawa Podmiotu dotyczące jego danych osobowych;

 • zmiany do rozporządzenia.

3. Cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

FASTER gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu:

 • rejestracja, gromadzenie, przechowywanie i aktualizacja informacji o Podmiotach, a także innych osobach trzecich;

 • uzyskanie informacji o działalności FASTER przez Podmioty;

 • interakcji z Podmiotami w celu sprzedaży towarów (świadczenia usług) na rzecz FASTER;

 • uzyskanie pomocy w celu ochrony uzasadnionych praw i interesów FASTER;

 • realizacja celów i zadań przewidzianych w dokumentach składowych FASTER.

4. Właściciel danych osobowych

FASTER jest administratorem danych osobowych Podmiotu w rozumieniu art. 4 Ustawy.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do postępowania przez FASTER z danymi osobowymi Podmiotu, Użytkownik może skontaktować się z FASTER pod adresem: office@faster.in.ua , lub innymi danymi kontaktowymi zamieszczonymi na Stronie Internetowej.

Oficjalny adres FASTER: 143/2 V. Vasylkivska St., Kyiv, 03150, Ukraina.

5. Informacje, które FASTER może gromadzić na temat podmiotu

FASTER może gromadzić i przetwarzać dane osobowe Podmiotu:

 • w ramach działalności, w tym za pośrednictwem Serwisu;

 • podczas komunikacji z FASTER za pomocą poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji;

 • gdy Podmiot rejestruje się na wydarzenia i działania FASTER lub pyta o nie;

 • gdy Podmiot wysyła prośby o informacje o towarach (usługach) FASTER, jak również gdy Podmiot je otrzymuje;

 • w ramach odpowiedzi Podmiotu na zawiadomienia lub prośby o informacje ze strony FASTER.


Dane osobowe, które FASTER może gromadzić i przetwarzać, obejmują (ale nie ograniczają się do)

 • imię i nazwisko Podmiotu, nazwę podmiotu gospodarczego, przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji, którą Podmiot reprezentuje, jest właścicielem, założycielem, uczestnikiem, której Podmiot jest członkiem, w której Podmiot pracuje lub pracował, stanowisko Podmiotu;

 • adres pocztowy, adres e-mail, numery telefonów kontaktowych Podmiotu, identyfikatory innych środków komunikacji z Podmiotem;

 • informacje o wizytach na Stronie, stronach FASTER lub jego partnerów w sieciach społecznościowych;

 • informacje o materiałach i wiadomościach, które FASTER wysyła do Podmiotu w formie elektronicznej;

 • informacje przekazane przez Podmiot w celu: uzyskania informacji o warunkach świadczenia usług, zakupu, konsumpcji lub korzystania z produktów FASTER, uczestnictwa w wydarzeniach i działaniach FASTER;

 • informacje identyfikacyjne i referencyjne przekazane przez Podmiot lub zgromadzone w ramach procesów operacyjnych FASTER.

6. Uzyskanie informacji o podmiocie

6.1. Dane osobowe przekazane przez Podmiot do FASTER

FASTER gromadzi i przetwarza dane osobowe Podmiotu w ramach procesów produkcyjnych FASTER, a także w celu komunikacji, marketingu, promocji, sprzedaży, produkcji, kontroli jakości, przekazywania informacji zwrotnych na temat produktów FASTER oraz wydarzeń i działań FASTER.

6.2. Informacje, które FASTER może gromadzić automatycznie

Podczas wizyty na stronie internetowej FASTER automatycznie zbierane są pewne informacje, które nie pozwalają na identyfikację Podmiotu. Informacje te mogą obejmować następujące elementy.

6.2.1. Statystyki przeglądania

FASTER gromadzi informacje o sekcjach witryny, które są głównie przeglądane przez odwiedzających, częstotliwości połączeń z witryną, oprogramowaniu i sprzęcie wykorzystywanym do odwiedzania witryny, geografii odwiedzających. Informacje te pozwalają FASTER zrozumieć, jak odwiedzający pracują z witryną.

6.2.2. Logi

Sprzęt dostawcy usług hostingowych FASTER może rejestrować żądania składane przez odwiedzających stronę, informacje o oprogramowaniu i sprzęcie wykorzystywanym do odwiedzania strony, przypisanie adresu IP oraz czas związany z dostępem. FASTER wykorzystuje te informacje do poprawy bezpieczeństwa witryny.

6.2.3. Plik z ciasteczkami

Plik cookie to ciąg tekstowy, który Strona przekazuje do pliku cookie przeglądarki na komputerze Podmiotu, aby Strona mogła zapamiętać ustawienia Podmiotu. FASTER wykorzystuje dane z plików cookie do analizy zachowań odwiedzających i poprawy doświadczenia użytkownika. Podmiot może wyłączyć obsługę plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki. FASTER zamieszcza na stronie internetowej ostrzeżenie w postaci załącznika nr 1 do niniejszego postanowienia.

6.3. Informacje, które FASTER gromadzi z innych źródeł

FASTER może otrzymywać informacje o Podmiocie z innych źródeł (w tym z publicznie dostępnych źródeł danych osobowych), a także od osób trzecich, które pomagają

 • aktualizować, rozbudowywać i analizować rekordy FASTER;

 • zidentyfikować osoby zainteresowane towarami (usługami) FASTER;

 • zapobiegać lub wykrywać oszustwa.

FASTER może również otrzymywać informacje o Podmiocie z platform mediów społecznościowych, w tym między innymi wtedy, gdy Podmiot wchodzi w interakcje z FASTER na tych platformach lub uzyskuje dostęp do treści mediów społecznościowych FASTER. Informacje, które może otrzymać FASTER, są regulowane przez ustawienia prywatności i procedury danej sieci społecznościowej, z którymi FASTER zaleca się zapoznać.

7. Wykorzystanie informacji o podmiocie

FASTER gromadzi i przetwarza dane osobowe Podmiotu w różny sposób, w tym między innymi poprzez korzystanie z Witryny. FASTER wykorzystuje takie informacje do:

 • odpowiadanie na pytania Podmiotu o towary (usługi) sprzedawane przez FASTER, o jego działalność;

 • doskonalenie Serwisu.

8. Przechowywanie danych osobowych

FASTER będzie przechowywał zebrane dane osobowe tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji celu przetwarzania określonego w niniejszym rozporządzeniu.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania, FASTER weźmie pod uwagę objętość i charakter zgromadzonych danych, w tym szczególnych kategorii danych osobowych określonych w części 1 art. 7 Ustawy, potencjalne ryzyko powstania szkody w wyniku nieuprawnionego użycia lub ujawnienia oraz cele, dla których FASTER przetwarza dane osobowe.

Po upływie okresu przechowywania zgromadzone dane osobowe zostaną zniszczone z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

9. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

FASTER może przekazywać dane osobowe Podmiotu niektórym podmiotom trzecim, w tym:

 • Dostawcy usług informatycznych FASTER, w tym dostawcy zarządzania usługami w chmurze;

 • osób trzecich uczestniczących w sprzedaży towarów (świadczeniu usług) FASTER.

W razie potrzeby lub z powodów określonych w niniejszym rozporządzeniu dane osobowe mogą być również przekazywane organom państwowym i lokalnym, sądom, agencjom rządowym i organom ścigania.

FASTER nie sprzedaje, nie wynajmuje ani w inny sposób nie udostępnia danych osobowych Podmiotów w celach komercyjnych.

10. Prawa podmiotu danych

Podmiot ma prawo do:

 • zażądać dostępu do swoich danych osobowych i dowiedzieć się o ich przetwarzaniu;

 • zażądać sprostowania danych osobowych Podmiotu;

 • zażądać zniszczenia danych osobowych Podmiotu;

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Podmiotu;

 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Podmiotu;

 • wycofać zgodę (jeśli została wyrażona) na przetwarzanie danych osobowych Podmiotu;

 • wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych Podmiotu przez FASTER.


Podmiot może skorzystać z innych praw zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Jeżeli dane osobowe zostaną usunięte na żądanie Podmiotu, FASTER zachowa tylko takie kopie informacji, które są niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów FASTER lub osób trzecich, rozstrzygania sporów lub przeprowadzenia jakiejkolwiek transakcji w ramach realizacji umowy, którą Podmiot zawarł z FASTER.

11. Przetwarzanie informacji o małoletnich

Strona nie jest skierowana i nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia.

Jeżeli Podmiot nie ukończył 18 lat, nie może przekazywać FASTER danych osobowych bez zgody rodziców, opiekuna, kuratora.

W przypadku odkrycia przez FASTER danych osobowych Podmiotów poniżej 18 roku życia, takie dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.

12. Linki

Witryna może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. FASTER nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych osobowych, treści i praktyki w zakresie prywatności stosowane na takich stronach internetowych osób trzecich.

13. Osoba upoważniona przez FASTER

Osoba upoważniona organizuje prace związane z ochroną danych osobowych podczas ich przetwarzania zgodnie z przepisami prawa.

Osobę upoważnioną określa Szef FASTER.

Osoba uprawniona jest zobowiązana do.

 • znać przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych;

 • zapewnić przestrzeganie przez przedstawicieli/pracowników i/lub partnerów FASTER wymogów przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych(GDPR; rozporządzenie (UE) 2016/679)niniejszego rozporządzenia oraz innych dokumentów w zakresie danych osobowych, które FASTER może okresowo przyjmować

 • powiadomić kierownictwo FASTER o faktach naruszenia przez pracowników i/lub partnerów wymogów ustawodawstwa Ukrainy w zakresie ochrony danych osobowych, niniejszego rozporządzenia i innych dokumentów w zakresie danych osobowych, które FASTER może przyjąć od czasu do czasu, nie później niż 1 (jeden) dzień roboczy od daty wykrycia takich naruszeń.

W celu wykonywania swoich obowiązków osoba upoważniona ma prawo do

 • wykonywania kopii otrzymanych dokumentów, w tym kopii akt, wszelkich zapisów przechowywanych w lokalnych sieciach komputerowych i autonomicznych systemach komputerowych;

 • dostęp do wszystkich pomieszczeń, dokumentów, urządzeń telekomunikacyjnych FASTER;

 • uczestniczyć w dyskusji na temat zagadnień związanych z ochroną danych osobowych;

 • współdziałać z innymi przedstawicielami / pracownikami i/lub partnerami FASTER w wykonywaniu ich obowiązków w zakresie organizacji prac związanych z ochroną danych osobowych podczas ich przetwarzania.

Przedstawiciele / pracownicy i / lub partnerzy, którzy mają dostęp do danych osobowych i je przetwarzają, są zobowiązani do zapobiegania ujawnianiu w jakikolwiek sposób danych osobowych powierzonych im lub które poznali w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych lub służbowych lub zatrudnieniem.

Osoby mające dostęp do danych osobowych, w tym przetwarzające je, w przypadku naruszenia wymogów przepisów o ochronie danych osobowych ponoszą odpowiedzialność przewidzianą w obowiązujących przepisach.

14. Zmiany do niniejszego rozporządzenia

Regulamin jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie uczestników FASTER.

FASTER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do niniejszego regulaminu.

FASTER zaleca Podmiotom okresowe przeglądanie strony Serwisu, na której znajdują się informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.

W przypadku istotnych zmian w niniejszym Regulaminie, FASTER powiadomi Podmiot poprzez opublikowanie informacji o zmianach na Stronie Internetowej.

Dodatek 1
do rozporządzenia w sprawie przetwarzania i ochrony
danych osobowych

Ostrzeżenia dotyczące umieszczania na stronach internetowych

Strona wykorzystuje pliki cookies i inne technologie, aby zapamiętać Twoje preferencje i dowiedzieć się, jak korzystasz z serwisu. Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "PRO ELECTRIC GROUP", które znajduje się pod linkiem (https://fasterestation.com/pro-personalni-dani).

Klikając "TAK", wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies i innych technologii podczas odwiedzania strony oraz na przetwarzanie danych osobowych.

pl_PLPolish
Call Now Button